Giải bài: phép trừ có hiệu bằng 10 (trang 58) vở bài tập toán 2

Tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

10 + 4 = ….. ….. + 7 = 17 10 + ….. = 12

14 4 = ….. ….. 7 = 10 12 – ….. = 10

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

10 + 4 =1410+ 7 = 17 10 +2= 12

14 4 =1017 7 = 10 12 –2= 10

Bài 2

Nối (theo mẫu) để mỗi hiệu đều bằng 10.

Giải bài: phép trừ có hiệu bằng 10 (trang 58) vở bài tập toán 2 - chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, tính nhẩm rồi nối để mỗi hiệu đều bằng 10.

Lời giải chi tiết:

Giải bài: phép trừ có hiệu bằng 10 (trang 58) vở bài tập toán 2 - chân trời sáng tạo

Bài 3

Viết dấu phép tính thích hợp (+ hay vào ô trống)

Giải bài: phép trừ có hiệu bằng 10 (trang 58) vở bài tập toán 2 - chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết các dấu + hoặc vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Giải bài: phép trừ có hiệu bằng 10 (trang 58) vở bài tập toán 2 - chân trời sáng tạo

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

12 2 3 = ….. 19 9 1 = ….. 16 6 5 = …..

14 4 4 = ….. 13 3 7 = ….. 20 10 10 = …..

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

12 2 3 = 10 3 = 7 19 9 1 = 10 1 = 9

16 6 5 = 10 5 = 5 14 4 4 = 10 4 = 6

13 3 7 = 10 7 = 3 20 10 10 = 10 10 = 0

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Đề bài - giải bài 2 trang 42 sbt sinh học 12

Related Posts