Đun nóng hỗn hợp 3 ancol với xúc tác h2 so4 đặc ở 140 độ C tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm là este

18/06/2021 2,406

A. CH3OH và C2H5OH

Đáp án chính xác

 • A. CH3OH và C2H5OH
 • Đáp án : A
  Ta thấy: 2 ancol  à 1 ete  + 1 H2O
  nH2O = 1,2 mol  => n ancol = 2,4 mol , neste = 1,2 mol
  Ba ete có cùng số mol => Hai ancol có cùng số mol là 2,4/2  = 1,2 mol
  Gọi PTK mỗi ancol là A và B  => mA + mB = meste + mH2O
  <=>   1,2A + 1,2B = 72 + 21,6         => A + B = 78 (=32 + 46)
  => Hai ancol là CH3OH và C2H5OH
  => Đáp án A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?
 • Video liên quan

Đáp án : A
Ta thấy: 2 ancol  à 1 ete  + 1 H2O
nH2O = 1,2 mol  => n ancol = 2,4 mol , neste = 1,2 mol
Ba ete có cùng số mol => Hai ancol có cùng số mol là 2,4/2  = 1,2 mol
Gọi PTK mỗi ancol là A và B  => mA + mB = meste + mH2O
<=>   1,2A + 1,2B = 72 + 21,6         => A + B = 78 (=32 + 46)
=> Hai ancol là CH3OH và C2H5OH
=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 140oC thu được Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1,4375. X là

Xem thêm  Top 35 mũ chống giọt bắn cho bé dưới 1 tuổi tốt nhất 2022

Xem đáp án » 18/06/2021 38,780

Đề hiđrat hóa 14,8 gam ancol thu được 11,2 gam anken. CTPT của ancol là

Xem đáp án » 18/06/2021 24,198

Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là

Xem đáp án » 18/06/2021 21,046

Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là

Xem đáp án » 18/06/2021 18,154

Ancol X tách nước chỉ tạo một anken duy nhất. Đốt cháy một lượng X được 11 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp ?

Xem đáp án » 18/06/2021 13,801

Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước và 19,4 gam 3 ete. Hai ancol ban đầu là

Xem đáp án » 18/06/2021 10,963

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học). X có cấu tạo thu gọn là

Xem đáp án » 18/06/2021 10,679

Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là:

Xem đáp án » 18/06/2021 8,913

Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol với H2SO4 đặc có thể thu được tối đa số sản phẩm hữu cơ là

Xem thêm  Cách chèn tên vào ảnh nail

Xem đáp án » 18/06/2021 6,430

Khi đun nóng 2 trong số 3 ancol CH4O, C2H6O, C3H8O với xúc tác, nhiệt độ thích hợp chỉ thu được 1 olefin duy nhất thì 2 ancol đó là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,245

Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,662

Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,418

Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC, khối lượng ete thu được là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,179

Đun nóng hỗn hợp gồm 3 ancol là AOH, BOH và ROH với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được tối đa bao nhiêu ete ?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,577

Phát biểu nào dưới đây không đúng:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,439

– Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140°C) thì số ete thu được tối đa là 3, gồm CH3 – O – CH3, C2H5 – O – C2H5 và C2H5 – O – CH3.

– Chọn đáp án B.

…Xem thêm

Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

Butan – 2 – ol $\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}\,\,đặc,\,\,{180^oC}}}$  X $\xrightarrow{{HBr}}$ Y $\xrightarrow{{Mg,\,\,ete\,\,khan}}$ Z

Trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính. Công thức của Z là

Xem thêm  Chính sách an toàn thông tin ISP của một doanh nghiệp là gì

Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.