Đề bài – bài 7 trang 64 sgk hóa học 10

Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị có cực.

Đề bài

X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, Z và X.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a)

Cách viết cấu hình electron

Bước 1: Dãy phân bố thứ tự mức năng lượng

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s

Bước 2: Điền các electron vào các phân lớp

s: 2e ; p : 6e ; d : 10e; f: 14e

Bước 3: Hoàn chỉnh cấu hình electron

b) phi kim mạnh với kim loại mạnh => liên kết ion

Lời giải chi tiết

a)9X : 1s2 2s2 2p5 Đây là F có độ âm điện là 3,98.

19A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Đây là K có độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s2 2s2 2p4 Đây là O có độ âm điện là 3,44.

b)Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 0,82 = 3,16 , có liên kết ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị có cực.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Đề bài - để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với h13.1 hãy xác định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.