Đề bài – bài 24-25.2 trang 73 sbt vật lí 6

Nhiệt độ nóng chảy, và đông đặc của nước là giống nhau, cùng ở \({0^0}C\),chỉ khác nhau ở chiều thay đổi trạng thái từ rắn sang lỏng hay từ lỏng sang rắn. Nước đá sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở \({0^0}C\), và nước cũng sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (nước đá) ở \({0^0}C\).

Đề bài

Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?

A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.

B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.

C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thế thấp hơn nhiệt độ đông đặc.

D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ nóng chảy, và đông đặc của nước là giống nhau, cùng ở \({0^0}C\),chỉ khác nhau ở chiều thay đổi trạng thái từ rắn sang lỏng hay từ lỏng sang rắn. Nước đá sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở \({0^0}C\), và nước cũng sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (nước đá) ở \({0^0}C\).

Chọn D

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách làm cua đá muối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.