Đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron một s22 s22 b6

Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6 ?

A.

Na+, Mg2+, Al3+, Cl- và Ne

B.

Na+, Mg2+, Al3+, Cl- và Ar

C.

Na+, Mg2+, Al3+, F- và Ne

D.

K+, Ca2+, Cr3+, Br- và Kr

Cho cấu hình electron :1s22s22p6

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên.

A. K+, Cl, Ar

B. Li+, Br, Ne

C. Na+, Cl, Ar

D. Na+, F, Ne

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. Li+, Br–, Ne.

B. Na+, Cl–, Ar.

C. Na+, F–, Ne.

D. K+, Cl–, Ar.

Cho cấu hình electron: 1 s 2 2 s 2 2 p 6 . Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. Li + ,   Br – , Ne.

B. Na + ,   Cl – , Ar.

C. Na + ,   F – , Ne.

D. K + ,   Cl – , Ar.

Cho cấu hình electron: 1 s 2 2 s 2 2 p 6 . Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên

AK+, Cl, Al

B. Li+, Br, Ne

C. Na+, Cl, Ar

D. Na+, F−, Ne

(Sở giáo dục và đào tao tỉnh Bình Thuận)  Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. Li+, Br, Ne.           

B. Na+, Cl, Ar.           

C. Na+, F, Ne.            

D. K+, Cl, Ar.

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây : Al, Mg, Na, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho biết các nguyên tử Al, Mg, Na, mỗi nguyên tử nhường mấy electron thì có cấu hình electron giống như của khí hiếm Ne.

Xem thêm  Hướng dân đọc mã vạch trên sổ hồng

Hãy cho biết tại sao các nguyên tử kim loại lại có khuynh hướng nhường electron để trở thành các ion dương ?

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Phát biểu nào sau đây đúng?

So với nguyên tử phi kim ở cùng chu kì, nguyên tử kim loại :

Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Kim loại nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH ?

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do

Một nguyên tố có Z = 24, vị trí của nguyên tố đó là:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Giải thích:

1s22s22p6 số electron là 10.

A loại vì Li+ chứa 2e và Br– chứa 36e.

B loại vì Cl– và Ar chứa 18e.

D loại vì tất cả đều chứa 18e.

chọn C.

Đáp án C

Chọn đáp án C

1s22s22p6 số electron là 10.

A loại vì Li+ chứa 2e và Br– chứa 36e.

B loại vì Cl– và Ar chứa 18e.

D loại vì tất cả đều chứa 18e.

Xem thêm  Top 2 cửa hàng anh kỳ Thành phố Hưng Yên Hưng Yên 2022

chọn C.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.