Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam dẫn đến sự ra đời

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 1914) được thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong bối cảnh như thế nào?
A. Căn bản hoàn thành công cuộc bình định quân sự.
B. Pháp đang gặp khó khăn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Các phong trào đấu tranh chống Pháp giành nhiều thắng lợi.
D. Pháp thiệt hại nặng nề sau chiến tranh Pháp – Phổ.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  Top 20 h&m cửa hàng Huyện Đô Lương Nghệ An 2022

Related Posts