Công thức chung nào sau đây chi cho đây đồng đẳng axetilen

18/06/2021 3,157

B. Ankin.

Đáp án chính xác

Chọn đáp án B
+ Axetilen có công thức tổng quát là CnH2n–2
+ Trong công thức cấu tạo còn có 1 liên kết 3 (–C≡C–)
⇒ Axetilen thuộc dãy đồng đẳng của ankin ⇒ Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro bằng 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ sổ mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:

Xem đáp án » 18/06/2021 7,736

Tên thay thế của CH3 – CH(CH3) – CH = CH2

Xem đáp án » 18/06/2021 3,911

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Nung hỗn hợp X với niken xúc tác, một thời gian được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,394

Thực hiện phản ứng crackinh hoàn toàn một ankan thu được 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) chỉ gồm một ankan và một anken. Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom thấy brom mất màu và khối lượng bình brom tăng thêm 4,2 gam. Khí Y thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom có thể tích 4,48 lít (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 26,4 gam CO2. Tên gọi của ankan ban đầu là:

Xem thêm:  Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải là gì

Xem đáp án » 18/06/2021 3,361

Hai hiđrocacbon A và B có cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ  mol 1:1, trong đó A tạo ra 1dẫn xuất duy nhất  còn B thì cho 3 dẫn xuất. Tên gọi của A và  B  lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,525

Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2, C2H4, C3H6. Đun nóng 12,8 gam X với 0,3 mol H2 xúc tác bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 5. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và H2O bằng 22/13. Nếu cho hỗn hợp Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được m gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Khí Z phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,370

Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,186

Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metylbutan tác dụng với clo (tỉ lệ 1 : 1) là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,026

Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,233%. Công thức phân tử của X là: 

Xem đáp án » 18/06/2021 1,842

Cho butan qua xúc tác ( ở nhiệt độ cao ) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì số mol brom tối đa phản ứng là

Xem thêm:  Cách viết phong bì xin lễ nhà thờ

Xem đáp án » 18/06/2021 1,578

Chất nào sau đây luôn thuộc dãy đồng đẳng anken?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,517

Cho các chất sau: but – 2- en; propen; etan; propin. Chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,486

Khi cho stiren tác dụng với hiđro có Pd xúc tác ở 25°C chỉ thu được etylbenzen. Muốn thu được etylxiclohexan phải tiến hành phản ứng ở 100-200°C, áp suất 100 atm. Khối lượng H2 cần thiết để hiđro hóa hoàn toàn16,64 gam stiren thành etylxiclohexan (giả sử H = 100%) là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,154

Hợp chất CH2=CH-CH(CH3)CH=CH-CH3 có tên thay thế là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,058

Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 (vừa đủ) để được hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt, xúc tác thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). Biết rằng VX = 6,72 lít và VH2 = 4,48 lít. Xác định CTPT và số mol của A, B trong hỗn hợp X. Các thể tích khí được đo ở đktc.

Xem đáp án » 18/06/2021 1,030

Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Dãy đồng đẳng của axetilen có công thức chung là:

A. CnH2n+2 (n ≥ 2).

B. CnH2n-2 (n ≥ 1)

C. CnH2n-2 (n ≥ 3).

D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

Câu hỏi hot cùng chủ đề
  • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

    A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

    B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

    C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

    D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Xem thêm:  Cơ cấu sản xuất công nghiệp đang chuyển đổi theo hướng

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts