Có bao nhiêu cách chọn 3 viên bi khác màu?

Lời giải bài tập 247

Nội dung bài viết

Phương pháp giải quyết:

Tính số phần tử trong không gian mẫu.

– Gọi A là biến cố: trong 3 bi rút ra có nhiều nhất là bi trắng, chia các phương trình sau:

+ TH1: ba viên bi được chọn đều có màu đen.

+ TH2: chọn được ba viên bi gồm 2 viên bi đen và 1 viên bi trắng.

Sau đó tính số phần tử của biến cố A.

– Tìm xác suất của biến cố A (Pleft (A right) = dfrac {{nleft (A right)}} {{nleft (Omega right)}}).

Giải pháp chi tiết:

Số phần tử của không gian mẫu là (nleft (Omega right) = C_ {10} ^ 3 = 120).

Gọi A là biến cố: trong số 3 bi rút ra, có nhiều nhất một bi trắng. Chúng tôi có các TH sau:

+ TH1: ba viên bi được chọn đều có màu đen.

Số cách chọn là: (C_3 ^ 3 = 1) cách.

+ TH2: chọn được ba viên bi gồm 2 viên bi đen và 1 viên bi trắng.

Số cách chọn là: (C_3 ^ 2.C_7 ^ 1 = 21) cách.

(Phím phải (A right) = 1 + 21 = 22).

Vậy xác suất của biến cố A là: (Pleft (A right) = dfrac {{nleft (A right)}} {{nleft (Omega right)}} = dfrac {{22}} {{120}} = dfrac {{ 11}} {{60}}).

Chọn B.

Giải đáp các câu hỏi chuyên mục Bao nhiêu website harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách học sa hình B1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.