Chuyển mảng thành chuỗi python

Hướng dẫn cách chuyển list thành string trong Python. Bạn sẽ học được tất cả cách chuyển list thành string trong Python sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp để chuyển list thành string trong Python như sau:

 • Phương thức join() : chuyển list chỉ chứa string thành string trong Python
 • Phương
  thức str(): chuyển list chứa số thành string trong Python
 • RegEx trong python – hàm re.sub: list 2 chiều (list trong list) thành string trong Python
 • Hàm map(): chuyển list thành string trong Python

Lại nữa, nếu bạn muốn làm ngược lại, hãy xem bài viết: Chuyển string sang list trong Python.

Chuyển list chỉ chứa string thành string trong Python | phương thức join()
Python

Đối với các list mà phần tử của nó chỉ thuộc kiểu dữ liệu string, chúng ta có thể đơn giản sử dụng phương thức join() trong Python để nối các phần tử của list đó và chuyển list thành string trong Python.

Ví dụ cụ thể:

mylist = ["a", "b", "c"]
mystring = "".join(mylist)
print(mystring)

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp này đối với các list mà phần tử trong nó chỉ thuộc kiểu string mà thôi. Nếu tồn
tại phần tử có giá trị khác tring, ví dụ như là kiểu số chẳng hạn, lỗi sẽ TypeError sẽ bị trả về.

mylist = ["a", "b", "c", 1]
mystring = "".join(mylist)
print(mystring)

Khi đó chúng ta cần sử dụng tới phương pháp sử dụng phương thức str() mà Kiyoshi sẽ trình bày ở phần sau.

Lại nữa, phương thức join() trong Python không những có thể nối chuỗi là các phần tử trong list, mà còn ở trong các iterable như tuple, set chẳng hạn. Xem thêm:
Phương thức join trong Python.

Chuyển list chứa số thành string trong Python | Phương thức str() Python

Như Kiyoshi đã trình bày ở trên, thì chúng ta không thể sử dụng join() để chuyển list chứa
số thành string trong Python Trong trường hợp này, chúng ta cần phải sử dụng hàm str() trong Python để chuyển số thành string, trước khi có thể đem nối chúng chúng.

Chúng ta cũng sẽ sử dụng thêm cả cách viết nội hàm của List comprehension để viết code gọn và thông mình hơn như sau:

Ví dụ chúng ta chuyển list thành string trong Python với một list có phần tử thuộc cả kiểu string lẫn kiểu số như sau:

mylist = ["a", "b", "c", 1]
mystring = "".join([str(char) for char in mylist])
print(mystring)

Tương tự
chúng ta cũng có thể chuyển list thành string trong Python với một list có phần tử chỉ thuộc kiểu số như sau:

mylist = [1, 2, 3, 4]
mystring = "".join([str(char) for char in mylist])
print(mystring)

 • Xem thêm: Hàm str() trong python.
 • Xem thêm: Sử dụng list
  comprehension trong Python.

Lưu ý là với các list 2 chiều chứa phần tử thuộc các kiểu dữ liệu khác như tuple hay list trong list, chúng ta không thể sử dụng trực tiếp phương pháp này được, vì các list và tuple con sẽ bị in luôn ra màn hình như sau.

mylist = [1, ['a', 'b'], 3, 4, (5,6)]
mystring = "".join([str(char) for char in mylist])
print(mystring)

Khi đó chúng ta cần phải làm thêm một bước nữa mà Kiyoshi sẽ trình bày ở dưới đây.

Chuyển list 2 chiều (list trong list) thành string trong Python | RegEx trong python – hàm re.sub()

Để chuyển list hai chiều như list trong list hoặc tuple trong listthành string trong Python, chúng ta cũng sử dụng phương thức str() Python, tuy nhiên sau đó chúng ta cần xóa đi các ký tự đặc biệt được sử dụng để tạo list, tuple và chuỗi như cặp dấu [],()'' trong chuỗi kết quả.

Để loại bỏ ký tự đặc biệt trong chuỗi Python , chúng ta sẽ sử
dụng tới RegEx trong Python với hàm re.sub() như sau:

import re
mylist = [1, ['a', 'b'], 3, 4, (5,6)]
mystring = "".join([str(char) for char in mylist])
print(mystring)


new_string = re.sub(r"[^a-zA-Z0-9]","",mystring)
print(new_string)

 • Xem thêm: Loại bỏ ký tự đặc biệt trong chuỗi Python

Chuyển list thành string trong Python | Hàm map() Python

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm map() để chuyển list sang trong Python. Hàm map() trong Python sẽ chuyển các phần tử trong list chỉ
định sang dạng chuỗi và tạo ra một trình lặp. Sau đó chúng ta cũng sử dụng phương thức join() để lấy ra và nối các chuỗi là phần tử của trình lặp này để tạo ra chuỗi string kết quả.

Chúng ta có thể sử dụng cách này với cả các list có phần tử là string, cũng như các list chứa số trong nó.

Ví dụ chúng ta chuyển list thành string với list có phần tử là string bằng hàm map() như sau:

mylist = ["a", "b", "c"]
mystring = "".join(map(str, mylist))
print(mystring)

Tương tự, chúng ta cũng có thể chuyển list chứa
số trong python thành string bằng hàm map() như sau:

mylist1 = ["a", "b", "c", 1]
mystring1 = "".join(map(str, mylist1))
print(mystring1)


mylist2 = [1, 2, 3, 4]
mystring2 = "".join(map(str, mylist2))
print(mystring2)

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển list thành string trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày
hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại <a title=”Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi” style=”color:#fff;background-color:silver”
rel=”license noopener” target=”_blank” href=”https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/”>Creativecommons</a> và <a title=”Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi” style=”color:#fff;background-color:silver” target=”_blank” rel=”noopener”
href=”https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd” class=”dmca-badge”&gt;DMCA&lt;/a&gt;&lt;script src=”https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js”&gt;</p><h3 style=”font-size:15px”>Bài viết liên quan</h3><ul class=”popular-posts”><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-cat-chuoi-trong-python-string-slice-python/” title=”Cắt chuỗi trong python (slice string python)” rel=”bookmark”>Cắt chuỗi trong python (slice string python)</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-noi-chuoi-va-lap-lai-trong-python/” title=”Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python” rel=”bookmark”>Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-tho-raw-trong-python/” title=”Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python” rel=”bookmark”>Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-thoat-escape-sequence-trong-python/” title=”Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)” rel=”bookmark”>Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/can-le-trong-python/” title=”Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)” rel=”bookmark”>Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/” title=”Phương thức capitalize() trong Python” rel=”bookmark”>Phương thức capitalize() trong Python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-chu-hoa-thanh-chu-thuong-trong-python/” title=”Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python” rel=”bookmark”>Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/center-trong-python/” title=”Phương thức Center() trong Python” rel=”bookmark”>Phương thức Center() trong Python</a></h3></div></li></ul></div><div id=”keugoi”><span>Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!</span></div><section class=”icon-bar-2″ style=”border-bottom:dotted grey .3px!important”><a
target=”_blank” title=”chia sẻ qua facebook” rel=”noopener noreferrer” href=”https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-list-thanh-string-trong-python/” class=”facebook”><i class=”fa fa-facebook”></i></a> <a target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”
href=”https://twitter.com/intent/tweet?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-list-thanh-string-trong-python/” title=”chia sẻ qua twitter” class=”twitter”><i class=”fa fa-twitter”></i></a> <a target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”
href=”https://getpocket.com/edit?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-list-thanh-string-trong-python/” title=”chia sẻ qua pocket” class=”pocket”><i class=”fa fa-get-pocket”></i></a> <span class=”zalo-share-button” title=”chia sẻ qua zalo” style=”margin-left:18px;margin-bottom:-3px”
data-href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-list-thanh-string-trong-python/” data-oaid=”579745863508352884″ data-layout=”3″ data-color=”blue” data-customize=”false”></span></section><p class=”ico-folder”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/”><span itemprop=”HOME”>HOME</span></a><span class=”sya”></span>&gt;&gt; <a target=”_blank”
class=”article-category-link” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/”>python cơ bản – lập trình python cho người mới bắt đầu</a>&gt;&gt;<a target=”_blank” class=”article-category-link” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/”>09. chuỗi trong python</a></p><nav id=”article-nav”><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/set-trong-python-va-tao-set-tu-iterable/” id=”article-nav-older” class=”article-nav-link-wrap” style=”float:left;text-align:right;padding-right:20px”><strong class=”article-nav-caption”>Bài sau</strong><div class=”article-nav-title”>Hàm set() trong python và cách tạo set từ iterable</div></a><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/chuyen-string-sang-list-trong-python/” id=”article-nav-newer” class=”article-nav-link-wrap” style=”float:right;text-align:left;padding-left:20px”><strong class=”article-nav-caption”>Bài tiếp</strong><div class=”article-nav-title”>Chuyển string sang list trong Python</div></a><span id=”ezoic-pub-ad-placeholder-611″ class=”ezoic-adpicker-ad”></span></nav><div
id=”recent_posts_down”><div class=”widget_athemes_tabs”><ul id=”widget-tab” class=”clearfix widget-tab-nav”><li class=”active”>Bài viết mới nhất</li></ul><div class=”widget”><ul><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-so-sanh-bang-trong-php/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload
attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban32.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-so-sanh-bang-trong-php/”>Toán tử so sánh trong PHP (P2. So sánh bằng)</a></span> <span>tháng 8 14, 2022</span></div></li><li
class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-so-sanh-lon-nho-quan-he-trong-php/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban31.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span
style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-so-sanh-lon-nho-quan-he-trong-php/”>Toán tử so sánh trong PHP (P1. Toán tử quan hệ)</a></span> <span>tháng 8 14, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-logic-trong-php/”><img
width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban34.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-logic-trong-php/”>Toán tử logic trong PHP và giá trị true false</a></span> <span>tháng
8 12, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-3-ngoi-trong-php/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban33.webp”></a></div><div
class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-3-ngoi-trong-php/”>Toán tử điều kiện (toán tử 3 ngôi) trong PHP</a></span> <span>tháng 8 12, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-don-thuc-trong-php/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban32.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-don-thuc-trong-php/”>Toán tử đơn thức trong PHP</a></span> <span>tháng 8 12, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-gan-trong-php/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small
size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban31.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-gan-trong-php/”>Toán tử gán trong PHP</a></span> <span>tháng 8 12, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div
class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-tang-va-giam-trong-php/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban31.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-tang-va-giam-trong-php/”>Toán tử tăng và giảm trong PHP</a></span> <span>tháng 8 12, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-so-hoc-trong-php/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload
attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban29.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-so-hoc-trong-php/”>Toán tử số học trong PHP</a></span> <span>tháng 8 12, 2022</span></div></li></ul></div></div></div><footer
class=”entry-meta entry-footer”></footer><hr class=”entry-footer-hr”></div><span class=”ezoic-autoinsert-ad ezoic-longest_content”></span><span style=”clear:both;display:block” id=”ez-clearholder-leader-1″></span><span class=”ezoic-ad ezoic-at-0 leader-1 leader-1560 adtester-container adtester-container-560″ data-ez-name=”laptrinhcanban_com-leader-1″><span id=”div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-leader-1-0″ ezaw=”300″ ezah=”250″
style=”position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px” class=”ezoic-ad”><script data-ezscrex=”false” data-cfasync=”false” type=”text/javascript” style=”display:none”>if(typeof ez_ad_units != ‘undefined’){ez_ad_units.push([[300,250],’laptrinhcanban_com-leader-1′,’ezslot_17′,560,’0′,’0′])};if(typeof __ez_fad_position != ‘undefined’){__ez_fad_position(‘div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-leader-1-0’)};

Profile


Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Sudo apt get install php gd windows

Related Posts