Chuyển biểu thức toán học sang Pascal a b c d Lớp 8

Xác định đầu ra và đầu vào của thuật toán (Tin học – Lớp 6)

1 trả lời

Nêu 1 ví dụ của khai báo biến mảng (Tin học – Lớp 8)

1 trả lời

Phần mềm soạn thảo tên là gì (Tin học – Lớp 3)

4 trả lời

Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 (Tin học – Lớp 8)

2 trả lời

Kết quả của câu lệnh sau là hình nào (Tin học – Lớp 5)

1 trả lời

Xác định đầu ra và đầu vào của thuật toán (Tin học – Lớp 6)

1 trả lời

Nêu 1 ví dụ của khai báo biến mảng (Tin học – Lớp 8)

1 trả lời

Phần mềm soạn thảo tên là gì (Tin học – Lớp 3)

4 trả lời

Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 (Tin học – Lớp 8)

2 trả lời

Kết quả của câu lệnh sau là hình nào (Tin học – Lớp 5)

1 trả lời

Chuyển biểu thức toán học sang Pascal và ngược lại 1. a+b/a-b

2. S=pi.R^2

3. V=√2gh

4. 4x^2+2y/2 – 3a/4a+b

5. √3a+b > 5(a+b)^2

6. 5a^2+b/6 – 5a/6a+b

7. |a+b|>0

8. Sin^2(x) + Cos^2(x)=1

9. x+y/2.z

Chuyển biểu thức toán học sang dạng pascal?
a:b+c:d

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu – Câu 5 Trang 26 SGK Tin học 8. Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:

a.(a+b)*(a+b)-x/y

b.b/(a*a+c)

c.a*a/(2*b+c)*(2*b+c)

d.1+1/2+1/2*3+1/3*4+1/4*5

Lời giải : 

Xem thêm  Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp ở dạng bột gồm muối ăn sắt và cát

Quảng cáo

a. \({\left( {a + b} \right)^2} – {x \over y}\)

b. \({b \over {{a^2} + c}}\)

c. \({{{a^2}} \over {{{\left( {2b + c} \right)}^2}}}\)

d. \(1 + {1 \over 2} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + {1 \over {4.5}}\)

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.