Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thì có hiện tượng nào sau đây

Đáp án A

– Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl

– Sau đó kết tủa keo trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong suất.

NaOH +Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O


Page 2

Đáp án D

PT: HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án B

3NaOH + AlCl3  Al(OH)+ 3NaCl

NaOH + Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

A. Kết tủa màu nâu đỏ.

B. Kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

C. kết tủa màu xanh.

D. Kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần.

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy có hiện tượng: 

A.

xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

B.

xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó tan dần.

C.

xuất hiện kết tủa màu xanh.

D.

xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó không tan.

Xem thêm:  voice mail là gì - Nghĩa của từ voice mail

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

A.

B.

kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

C.

kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần.

D.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts