Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB 3 HC 3 2 tính HB

18/05/2022 629

D. BC = 6cm

Đáp án chính xác

Đáp án DÁp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC ta có:AB2 + AC2 = BC2 ⇔32 + 42 = BC2 ⇔BC2 =25⇒BC=25cmXét 2 tam giác vuông ABC và HBA có:BAC^=AHB^=90°B^ chung=> ΔABC ~ ΔHBA (g – g)=> ABHB=BCBA ⇒HB =AB2BC2=325= 1,8cm=> HC = BC – HB = 5 – 1,8 = 3,2 cmMặt khác: ABHB=ACHA ⇒HA =AC.HBAB=4.1,83= 2,4cmNên HA = 2,4cm; HB = 1,8cm; HC = 3,2cm; BC = 5cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 3cm; AC = 4cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HA, HB.

Xem đáp án » 18/05/2022 1,098

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

2. Cho BH = 9cm, HC = 16cm. Tính diện tích của tam giác ABC.

Xem đáp án » 18/05/2022 481

Cho ΔABC ~ ΔDHE với tỉ số đồng dạng 23. Tỉ số hai đường cao tương ứng của ΔDHE và ΔABC là:

Xem đáp án » 18/05/2022 333

Cho hình vẽ dưới đây với BAH^=ACH^

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB 3 HC 3 2 tính HB

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án » 18/05/2022 321

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 16cm, BH = 8cm.

1. Tính HB.HC bằng:

Xem đáp án » 18/05/2022 281

Xem thêm:  nutmegger là gì - Nghĩa của từ nutmegger

Cho ΔDHE ~ ΔABC với tỉ số đồng dạng 23. Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I) Tỉ số hai đường cao tương ứng của ΔDHE và ΔABC là 23.

(II) Tỉ số hai đường cao tương ứng của ΔABC và ΔDHE là 23.

(III) Tỉ số diện tích của ΔABC và ΔDHE là 23.

(IV) Tỉ số diện tích của ΔDHE và ΔABC là 49

Xem đáp án » 18/05/2022 254

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao CE. Tính AB, biết BC = 24cm và BE = 9cm.

Xem đáp án » 18/05/2022 244

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

1. Tính HB.HC bằng

Xem đáp án » 18/05/2022 189

Cho hình vẽ dưới đây với BAH^=ACH^

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB 3 HC 3 2 tính HB

Khi đó các mệnh đề

(I) ΔAHB ~ ΔCHA (g – g)

(II) ΔAHC ~ ΔBAC (g – g)

Xem đáp án » 18/05/2022 147

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng qua C và vuông góc AB tại CE. Tính AB, biết BC = 18cm và BE = 6,75cm.

Xem đáp án » 18/05/2022 105

Với giả thiết được cho trong hình, kết quả nào sau đây là đúng?

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB 3 HC 3 2 tính HB

Xem đáp án » 18/05/2022 95

Với giả thiết được cho trong hình, kết quả nào sau đây là đúng?

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB 3 HC 3 2 tính HB

Xem đáp án » 18/05/2022 88

Cho tam giác ABC cân tại A, AC = 20cm, BC = 24cm, các đường cao AD và CE cắt nhau ở H. Tính độ dài HD.

Xem đáp án » 18/05/2022 84

Cho tam giác ABC cân tại A, AC = 20cm, BC = 24cm, các đường cao AD và CE cắt nhau ở H. Độ dài AH là:

Xem thêm:  Lượng mưa tối thiểu thích hợp cho cây vải là

Xem đáp án » 18/05/2022 70

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 16cm, BH = 8cm.

2. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem đáp án » 18/05/2022 62

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.


Page 2

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.


Page 3

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.


Page 4

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

Xem thêm:  Trị lỗ chân lông to ở mặt nữ

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.


Page 5

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.


Page 6

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts