Cho mạch điện như hình vẽ e=6v r=1 r1=0,8 r2=2 r3=3

Phương pháp giải: Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \frac{E}{{r + {R_N}}}\)
Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện: U = E – I.r
Hiệu điện thế hai đầu điện trở: UR = I.R Hướng dẫn Tóm tắt:
E = 6V; r = 1Ω; R1 = 0,8Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω.
Tìm Ung; URiSơ đồ mạch ngoài: R1 nt (R2 //R3).
Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch:
\(I = \frac{E}{{r + {R_N}}} = \frac{6}{{1 + 0,8 + \frac{{2.3}}{{2 + 3}}}} = 2A\)
Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện:
\({U_{ng}} = E–I.r = 6–1.2 = 4V\)
Hiệu điện thế hai đầu R1là: \({U_1} = I.{R_1} = 2.0,8 = 1,6{\rm{ }}V\)
Hiệu điện thế hai đầu R2 và R3là:
\({U_2} = {U_3} = 4–1,6 = 2,4V\)

Chọn đáp án: Ung = 4V; U1 = 1,6V ; U2 = U3 = 2,4V.

Last edited by a moderator: Dec 3, 2021

Đáp án cần chọn là: A

Cho mạch điện như hình vẽ e=6v r=1 r1=0,8 r2=2 r3=3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \frac{E}{{r + {R_N}}}\)

Hiệu điện thế  hai cực của nguồn điện:  U = E – I.r

Hiệu điện thế hai đầu điện trở:  UR = I.R

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

E  = 6V; r = 1Ω; R1 = 0,8Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω.

Tìm Ung; URi

Giải:

Sơ đồ mạch ngoài: R1 nt (R2 //R3).

Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch:  

\(I = \frac{E}{{r + {R_N}}} = \frac{6}{{1 + 0,8 + \frac{{2.3}}{{2 + 3}}}} = 2A\)

Hiệu điện thế  hai cực của nguồn điện:

\({U_{ng}} = E–I.r = 6–1.2 = 4V\)

Hiệu điện thế hai đầu R1là:  \({U_1} = I.{R_1} = 2.0,8 = 1,6{\rm{ }}V\)

Xem thêm:  Cho các lược đồ quan hệ sau R(A,B,C và S D,E F Xét quan hệ R R S S cùng R1, R2 là hai quan hệ trên)

Hiệu điện thế hai đầu R2 và R3là:  

\({U_2} = {U_3} = 4–1,6 = 2,4V\)

Đáp án: Ung = 4V; U1 = 1,6V ; U2 = U3 = 2,4V.

Câu 359725: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E  = 6V, r = 1Ω, R1 = 0,8Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính hiệu điện thế hai cực của nguồn điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở: 

Cho mạch điện như hình vẽ e=6v r=1 r1=0,8 r2=2 r3=3

 

Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \frac{E}{{r + {R_N}}}\)

Hiệu điện thế  hai cực của nguồn điện:  U = E – I.r

Hiệu điện thế hai đầu điện trở:  UR = I.R

Cho mạch điện như hình vẽ e=6v r=1 r1=0,8 r2=2 r3=3

Tính tần số góc (Vật lý – Lớp 12)

Cho mạch điện như hình vẽ e=6v r=1 r1=0,8 r2=2 r3=3

2 trả lời

Tính điện trở tương đương của mạch (Vật lý – Lớp 9)

2 trả lời

Tính nhiệt độ trong xô nước (Vật lý – Lớp 9)

1 trả lời

Đọc và trả lời câu hỏi (Vật lý – Lớp 9)

1 trả lời

R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3 (Vật lý – Lớp 9)

3 trả lời

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts