Cho các Phát biểu sau Trong cùng chu kì nguyên tử kim loại có bán kính lớn hơn nguyên tử phi kim

(1) Đúng, F là nguyên tố đứng đầu nhóm halogen (Phi kim điển hình).

(2) Đúng, He đứng đầu nhóm VIIIA nên bán kính nhỏ nhất nhóm.

(3) Sai, kim loại mạnh nhất là Cs, kim loại bền đứng gần cuối nhóm IA (kim loại điển hình)

(4) Đúng, Be đứng đầu nhóm IIA nên có tính khử yếu nhất nhóm.

Đáp án A

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.

Phát biểu sai là “Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim”.

Trong một chu kì, số lớp electron của các nguyên tử bằng nhau, nên theo chiều Z tăng thì sức hút của hạt nhân với các electron tăng dần, dẫn đến bán kính nguyên tử giảm dần. Điều đó có nghĩa là bán kính nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính nguyên tử phi kim.

Các phát biểu còn lại đều đúng

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Phát biểu nào sau đây đúng?

So với nguyên tử phi kim ở cùng chu kì, nguyên tử kim loại :

Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Kim loại nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH ?

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do

Xem thêm:  Phương pháp quy đổi trong bài tập este hoctap dvtienich

Một nguyên tố có Z = 24, vị trí của nguyên tố đó là:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cho các phát biểu sau:

(a) Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

(b) Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.

(c) Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

(d) Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.

(e) Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được.

(g) Số nhóm chỉ chứa kim loại trong bảng tuần hoàn là 9.

(h) Bảng tuần hoàn có 14 nhóm có chứa nguyên tố kim loại.

Số phát biểu đúng là

Phát biểu nào sau đây là sai

A. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.

B. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được

C. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng

D. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p

Các câu hỏi tương tự

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong chu kì 2, 3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8

(2) Chu kì nào cũng mở đầu là kim loại điển hình, kết thúc là một phi kim điển hình

(3) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng bán kính nguyên tử

(4) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng số lớp electron

(5) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng

Xem thêm:  Bao nhiêu ngày kể từ 30/6/2007

(6) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố nhóm d

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D.4

1. Dùng dung dịch Fe(NO3)3 dư để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Fe, Cu và Ag.

3. Kim loại kiềm dùng để điều chế một số kim loại khác bằng phương pháp thủy luyện.

5. Khi đốt nóng, các kim loại kiềm thổ đều bốc cháy trong không khí.

7. Các kim loại kiềm đều dễ nóng chảy.

9. Tính chất hóa học của hợp kim hoàn toàn khác tính chất hóa học của các đơn chất tham gia tạo thành hợp kim.

Số phát biểu đúng là:

A. 5

B. 6

C. 8

D. 7

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong cùng một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần

(2) Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng nhường electron của nguyên tử đó

(3) Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

(4) Tất cả các nguyên tố ở các nhóm IA, IIA, IIIA đều có tính kim loại

(5) Proton và notron là các thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

(6) Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số notron

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong không khí ẩm, bề mặt của gang bị ăn mòn điện hóa.

(b) Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều tồn tại ở trạng thái rắn.

(c) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

(d) Bán kính của nguyên tử kim loại luôn lớn hơn bán kính của nguyên tử phi kim.

Xem thêm:  Nắng không bỏ tối lại bỏ là cái gì

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Cho các đặc điểm sau đây

b, Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất

d, bán kính nguyên tử

1, Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.

3, Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

Số phát biểu đúng là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

1, Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.

3, Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

Số phát biểu đúng là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Cho các câu phát biểu sau:

(1) Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng.

(2) Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

(3) Tất cả các nguyên tố nhóm A đều là các kim loại điển hình.

(4) Cấu hình electron của sắt (Z = 26) là: [Ar]3d64s2.

(5) Nguyên tố nhôm thuộc chu kì 3, nhóm IIIB của bảng tuần hoàn.

Những phát biểu đúng là:

A. (2), (3), (5).              

B. (1), (2), (3).               

C. (1), (2), (4).               

D. (1), (3), (5).

Mạng tinh thể kim loại gồm có:

A. Nguyên tử, ion kim loại và ác electron độc thân.

B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

D. Ion kim loại và các electron độc thân.

Cho các phát biểu sau

(2) Trong nguyên tử, số khối bằng tổng các hạt proton và notron

(4) Trong cùng một chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts