Cho 2 24 lít khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn tác dung với dung dịch KOH dư khối lượng muối thu được là

Đáp án C.

Cho 2 24 lít khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn tác dung với dung dịch KOH dư khối lượng muối thu được là

Tạo K2SO3

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

0,1        0,2         0,1

nKOH dư = 0,1 mol => CKOH = 0,5M,  CK2SO2 = 0,5M

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Hấp thụ hết 2,24 lít SO2 (đktc) bằng 250 ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng các chất sau phản ứng?

Các câu hỏi tương tự

1. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí H2S (đktc) rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm sinh ra vào 500ml dung dịch NaOH 25% (d= 1,28). Muối nào được tạo thành và nồng độ % bao nhiêu?
2. Cho S tác dụng với 16,8gam kim loại hóa trị II. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào sản phẩm phản ứng thu được 6,72 lít khí H2S (đktc). Xác định kim loại và khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng.
3. Đun nóng hỗn hợp 5,6gam bột sắt và 1,6 gam lưu huỳnh. Cho sản phẩm tạo thành vào 500ml dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí và dung dịch A.
a) Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.
b) Để trung hòa axit còn dư trong A phải dùng 125ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol của axit ban đầu.
4. a) Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 800ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch sau phản ứng.
b) Cho 12,8 g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

c) Hấp thụ 0,672 lít khí SO2 (đktc) vào 13,95 ml dung dịch KOH 28% (d = 1,147 g/ml). Tính C% các chất sau phản ứng.

Xem thêm:  Dân vũ nối vòng tay lớn lớp 7e

giải hộ em với ạ em không biết làm😪

em cảm ơn trước ạ!

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít so2 (dktc) băng 100ml dung dịch KOH 1M

A) viết phương trình hóa học của phản ứng 

b) tính khối lượng muối thu được thu được sau phản ứng 

mn giúp em với ạ

Các câu hỏi tương tự

Phương pháp giải:

*Dựa vào tỉ lệ số mol k = nKOH/nSO2 để xác định sản phẩm tạo thành:

– Nếu k < 1 thì thu được KHSO3 và SO2 dư.

– Nếu k = 1 thì thu được sản phẩm là KHSO3.

– Nếu 1 < k < 2 thì thu được sản phẩm là KHSO3 và K2SO3.

– Nếu k = 2 thì thu được sản phẩm K2SO3.

– Nếu k > 2 thì thu được sản phẩm K2SO3 và KOH còn dư.

*Tính nồng độ mol dựa vào công thức: \({C_M} = \frac{n}{{{V_{dd}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: nSO2 = 0,1 mol; nKOH = 0,22 mol

Ta có tỉ lệ: \(\frac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \frac{{0,22}}{{0,1}} = 2,2 > 2\) → Tạo muối K2SO3 và KOH còn dư

PTHH: SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

Bđ:       0,1      0,22                             (mol)

Pư:       0,1 →  0,2    →    0,1              (mol)

Sau:        0       0,02          0,1

Vậy dung dịch sau phản ứng có thể tích 200 ml và chứa 0,02 mol KOH; 0,1 mol K2SO3.

Nồng độ chất tan có trong dung dịch sau phản ứng:

\({C_{M(K{\rm{O}}H)}} = \frac{{0,02}}{{0,2}} = 0,1M\); \({C_{M({K_2}S{O_3})}} = \frac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\)

Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1,1 M thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol/lít của chất tan trong dung dịch X (biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Xem thêm:  Cho 1 5 gam glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối thu được là

Đáp án:

\({n_{N{a_2}S{O_3}}} = 6,3{\text{ gam; }}{{\text{n}}_{NaHS{O_3}}} = 5,2{\text{ gam}}\)

Giải thích các bước giải:

2,24 lít chứ bạn.

 Ta có:  \({n_{S{O_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{NaOH}} = 0,1.1,5 = 0,15{\text{ mol}} \to {\text{T = }}\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \frac{{0,15}}{{0,1}} = 1,5\)

Vì \(1 < T < 2\) nên sản phẩm thu được là hai muối.

\(2NaOH + S{O_2}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

\(NaOH + S{O_2}\xrightarrow{{}}NaHS{O_3}\)

Gọi số mol \(N{a_2}S{O_3};{\text{ NaH}}{\text{S}}{{\text{O}}_3}\) lần lượt là x, y.

\( \to {n_{NaOH}} = 2x + y = 0,15;{\text{ }}{{\text{n}}_{S{O_2}}} = x + y = 0,1 \to x = y = 0,05\)

\(\to {n_{N{a_2}S{O_3}}} = 0,05.(23.2 + 32 + 16.3) = 6,3{\text{ gam; }}{{\text{n}}_{NaHS{O_3}}} = 0,05.(23 + 1 + 32 + 16.3) = 5,2{\text{ gam}}\)

Cho 2 24 lít khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn tác dung với dung dịch KOH dư khối lượng muối thu được là

Cho tam giác ABC vuông tại A (Hóa học – Lớp 9)

Cho 2 24 lít khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn tác dung với dung dịch KOH dư khối lượng muối thu được là

2 trả lời

Cho tam giác ABC vuông tại A (Hóa học – Lớp 9)

2 trả lời

Tính m Nacl (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Viết pthh (Hóa học – Lớp 9)

1 trả lời

Tính khối lượng hỗn hợp (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Cho tam giác ABC vuông tại A (Hóa học – Lớp 9)

2 trả lời

Cho tam giác ABC vuông tại A (Hóa học – Lớp 9)

2 trả lời

Tính m Nacl (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Viết pthh (Hóa học – Lớp 9)

1 trả lời

Tính khối lượng hỗn hợp (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts