Chất phản ứng được với dung dịch caoh2 dư đến cuối cùng thu được kết tủa

Cho các nhận định sau:

(a) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được kết tủa trắng.

(b) Cho dung dịch FeCl2 vào lượng dư dung dịch AgNO3, thu được hai loại kết tủa.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Na2Cr2O7, thu được dung dịch màu da cam.

(d) Khí CO khử được oxit Cu(II) ở nhiệt độ cao thành Cu.

(e) Khí NO tác dụng với O2 ngay ở điều kiện thường.

(g) Kim loại cứng nhất là crom và kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là liti.

Số nhận định đúng là

A. 6. B. 3.

C. 5. D. 4.

Đáp án:

Câu 4: $B$

Câu 5: $C$

Giải thích các bước giải:

Câu 4: $B$

PTHH: $NaOH + MgC{l_2} \to NaCl + Mg{(OH)_2} \downarrow $

Câu 5: $C$

${n_{{H_2}}} = 0,17\,\,mol$

Mg phản ứng với $HCl$ sinh ra khí $H_2$

PTHH:

$\begin{gathered} Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \hfill \\ 0,17 \leftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,17\,\,\,\,\,\,\,\,mol \hfill \\ \end{gathered} $

$\begin{gathered} {n_{Mg}} = 0,17\,\,mol \to {m_{Mg}} = 0,17.24 = 4,08\,\,g \hfill \\ \to {m_{BaO}} = 20 – 4,08 = 15,92\,\,g\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \hfill \\ \to \% {m_{BaO}} = \frac{{15,92}}{{20}}.100\% = 79,6\% \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \hfill \\ \end{gathered} $

Chọn $C$

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là:

Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

Xem thêm  Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng cố định nitơ

Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Cho dãy các chất sau: Al, P2O5, Na2O, Fe3O4, ZnO, MgO, CuO, Al2O3, BaO, FeO. Trong các chất trên, số chất tan được trong nước là a; số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là b ; số chất vừa tan được trong dung dịch HCl, vừa tan được trong dung dịch NaOH là c. Giá trị 15a + 7b +8c bằng

Cho các chất dưới đây, dãy chất nào toàn là dung dịch kiềm?

Nhỏ dd natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dd đồng(II) clorua. Xuất hiện:

Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH  có nồng độ là:

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng:

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2

Phương trình nào sau đây là sai?

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là:

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

19/06/2021 5,264

A. NaCl, HCl, Na2CO3, KOH

B. H2SO4, NaCl, KNO3, CO2

D. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4

Đáp án chính xác

Xem thêm  Giải oxit nào dưới đây khi hòa tan trong nước thu được dung dịch axit

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Xem đáp án » 19/06/2021 4,202

Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,182

Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất nào sau đây đều tạo thành muối và nước ?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,002

NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,534

Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,332

Bazơ nào sau đây không bị phân hủy bởi nhiệt?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,259

Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,074

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Xem đáp án » 19/06/2021 868

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là

Xem đáp án » 19/06/2021 825

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

Xem đáp án » 19/06/2021 498

Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

Xem đáp án » 19/06/2021 326

Phản ứng nào sau đây có sinh ra KOH?

Xem đáp án » 19/06/2021 325

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO41M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng nấm linh chi thượng hoàng

Xem đáp án » 19/06/2021 314

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2  ta dùng thuốc thử là:

Xem đáp án » 19/06/2021 305

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Xem đáp án » 19/06/2021 239

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.