Chất nào sau đây là chất lưỡng tính Na2CO3

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của các este là

Xem thêm »

Xem thêm  Cách làm kem bằng sữa fami

Chất nào sau đây là chất lưỡng tính:

A. Na2CO3

B. AlCl3

C. KHSO4

D. Ca(HCO3)2

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Cho khí CO dư đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm:

  A. Mg, Fe, Cu

  B. MgO, Fe3O4, Cu

  C. MgO, Fe, Cu

  D. Mg, Al, Fe, Cu

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3.                        

B. Al(OH)3.                    

C. AlCl3.                            

D. NaNO3.

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

A. Na2CO3

B. AlCl3.

C. KHSO4

D. Ca(HCO3)2

Các câu hỏi tương tự

Cho các chất sau đây: Ca(HCO3)2, Al, Na2CO3, Al2O3, AlCl3. Số chất có tính lưỡng tính là

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Cho dãy các chất ZnO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là

A. 4

B. 5

C. 7

D. 6

Cho dãy các chất: ZnO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:

A. 4

B. 5

C. 7

D. 6

(a) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng cách điện phân AlCl3 nóng chảy.

(c) Hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(e) Muối Ca(HCO3)2  kém bền với nhiệt.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

    (a) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng cách điện phân AlCl3 nóng chảy.

    (c) Hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, dư.

    (e) Muối Ca(HCO3)2 kém bền với nhiệt.

(a) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng cách điện phân AlCl3 nóng chảy.

(c) Hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(e) Muối Ca(HCO3)2 kém bền với nhiệt.

Số phát biểu đúng là

A. 4. 

B. 3.  

C. 2.  

D. 5.

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: (dấu – là không có hiện tượng)

Cho dãy các chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch NaOH là:

A.5

B.4

C.3

D.2

(a)  Cho mẩu Al vào dung dịch Ba(OH)2.

Na(HCO3)2.

3)2.

(a)  Cho mẩu Al vào dung dịch Ba(OH)2.

(b) Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HC1.

(d) Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch AlCl3.

(e)  Cho nước vôi vào dung dịch chứa Ca(HCO3)2.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal cú pháp để truy cập đến phần tử của mảng một chiều là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.