Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

 • Người khởi tạo Nguyễn Như Quỳnh
 • Ngày gửi 10/1/22

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết địa điểm nào sau đây của Bắc Trung Bộ không có sân bay?

A. Đồng Hới.

B. Vinh.

C. Huế.

D. Đông Hà.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết địa điểm nào sau đây của Bắc Trung Bộ không có sân bay?

A. Đồng Hới.

B. Vinh.

C. Huế.

D. Đông Hà.

Các câu hỏi tương tự

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết địa điểm nào sau đây của Bắc Trung Bộ không có công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Tĩnh Gia.

B. Quỳnh Lưu.

C. Đồng Hới.

D. Đông Hà.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có trung tâm công nào sau đây?

A. Thanh Hóa.

B. Bỉm Sơn.

C. Đà Nẵng.

D. Huế.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết ngành nào sau đây có cả ở các trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh, Huế?

A. Cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng.

B. Sản xuất vật liệu xây dựng; dệt, may.

C. Cơ khí, chế biến nông sản.

D. Chế biến nông sản; dệt, may.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết địa điểm nào sau đây ở Bắc Trung Bộ có công nghiệp chế biến nông sản?

A. Tĩnh Gia.

B. Quỳnh Lưu.

C. Đồng Hới.

D. Đông Hà.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết các địa điểm nào sau đây của Bắc Trung Bộ có công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản?

A. Quỳ Hợp, Đô Lương.

Xem thêm:  Đề bài - bài 2 trang 89 sbt sử 11

B. Đô Lương, Tĩnh Gia.   

C. Tĩnh Gia, Đông Hà.

D. Đông Hà, Quỳ Hợp.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết ngành nào sau đây có cả ở các trung tâm công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế?

A. Cơ khí.

B. Sản xuất vật liệu xây dựng.

C. Chế biến nông sản.

D. Sản xuất giấy, xenlulô.

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2019(Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2005

  2010

  2015

  2019

  Điều

  348,1

  379,3

  290,4

  294,9

  Cao su

  482,7

  748,7

  985,6

  922,0

  Cà phê

  497,4

  554,8

  643,3

  683,8

            Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Nước ta có tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng và phong phú chủ yếu so

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh chủ yếu  là do


Page 2

Nội dung bài viết

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2019(Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2005

  2010

  2015

  2019

  Điều

  348,1

  379,3

  290,4

  294,9

  Cao su

  482,7

  748,7

  985,6

  922,0

  Cà phê

  497,4

  554,8

  643,3

  683,8

            Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Nước ta có tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng và phong phú chủ yếu so

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh chủ yếu  là do

Xem thêm:  Nhận thức về kinh tế trang trại

Page 3

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2019(Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2005

  2010

  2015

  2019

  Điều

  348,1

  379,3

  290,4

  294,9

  Cao su

  482,7

  748,7

  985,6

  922,0

  Cà phê

  497,4

  554,8

  643,3

  683,8

            Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Nước ta có tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng và phong phú chủ yếu so

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh chủ yếu  là do


Page 4

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2019(Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2005

  2010

  2015

  2019

  Điều

  348,1

  379,3

  290,4

  294,9

  Cao su

  482,7

  748,7

  985,6

  922,0

  Cà phê

  497,4

  554,8

  643,3

  683,8

            Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Nước ta có tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng và phong phú chủ yếu so

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh chủ yếu  là do


Page 5

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2019(Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2005

  2010

  2015

  2019

  Điều

  348,1

  379,3

  290,4

  294,9

  Cao su

  482,7

  748,7

  985,6

  922,0

  Cà phê

  497,4

  554,8

  643,3

  683,8

            Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Nước ta có tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng và phong phú chủ yếu so

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh chủ yếu  là do

Xem thêm:  Mẫu đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích

Page 6

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2019(Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2005

  2010

  2015

  2019

  Điều

  348,1

  379,3

  290,4

  294,9

  Cao su

  482,7

  748,7

  985,6

  922,0

  Cà phê

  497,4

  554,8

  643,3

  683,8

            Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Nước ta có tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng và phong phú chủ yếu so

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh chủ yếu  là do


Page 7

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Cho bảng số liệu

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2019(Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2005

  2010

  2015

  2019

  Điều

  348,1

  379,3

  290,4

  294,9

  Cao su

  482,7

  748,7

  985,6

  922,0

  Cà phê

  497,4

  554,8

  643,3

  683,8

            Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Nước ta có tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng và phong phú chủ yếu so

 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?
 • Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 27, tỉnh nào sau đây không có sân bay?

  Số lượt khách du lịch nội địa trong các năm qua tăng nhanh chủ yếu  là do

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts