{{ câu[sIndex].chữ }}.

Đăng ký ngay

Bấm để bắt đầu ghi!

Đang ghi … Bấm để dừng!

{{ câu[sIndex].chữ }}.

Đăng ký ngay

Bấm để bắt đầu ghi!

Đang ghi … Bấm để dừng!