Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

Bài 47. Luyện tập – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1.  Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật; Các hình chữ nhật có trong hình bên là: Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD…

1: Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu)

Trong mỗi hình bên

 

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật
 

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

Có góc nhọn là

Có góc tù là

Có góc bẹt là

2: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

Đường cao hình tam giác ABC là:

3: Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

4: a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:………………

– Các cạnh song song với cạnh AB là:…………………

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

1: Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong mỗi hình bên

 

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật
 

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

– Góc vuông đỉnh A;cạnh là AB; AD

– Góc vuông đỉnh B; cạnh là BD; BC

– Góc vuông đỉnh D; cạnh là DC; DA

Có góc nhọn là

– Góc nhọn đỉnh là N; cạnh là NO, NP

– Góc nhọn đỉnh là O; cạnh là OM, OP

– Góc nhọn đỉnh là P, cạnh à PM, PO

Góc nhọn đỉnh là P; cạnh là PO, PN

– Góc nhọn đỉnh là C; cạnh là CB,CD

– Góc nhọn đỉnh là D; cạnh là DC, DB và cạnh là DA, DB

– Góc nhọn đỉnh là B, cạnh là BA, BD

Có góc tù là

Góc tù đỉnh là O , cạnh là ON, OP

Góc tù đỉnh là B; cạnh là BA

Có góc bẹt là

Góc bẹt đỉnh là O; cạnh là OM, ON

Xem thêm:  Top 20 cửa hàng yến sào Huyện Kiên Lương Kiên Giang 2022

2: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

Đường cao hình tam giác ABC là:

3: Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

4: a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD.

– Các cạnh song song với cạnh AB là:

Các cạnh MN và DC.

Cho hình vuông ABCD. Chia hình đó thành hai hình chữ nhật ABMN và NMCD. Biết tổng chu vi hai hình chữ nhật là 180 cm. Hỏi diện tích hình vuông ABCD là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Cho hình vuông ABCD. Chia hình đó thành hai hình chữ nhật
ABMN và MNCD. Biết tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 90dm, tính cạnh của hình
vuông ABCD.

Chủ đề:
Học toán lớp 4
Hình học lớp 4
Chuyên đề – Mở rộng về hình chữ nhật, hình vuông (lớp 4)

 1. Giáo viên
  Dương Quang Hưng
  trả lời ngày 21/08/2014 05:48:49.

  Được cảm ơn bởi mai phạm thị, Nguyen van tien dat,

  Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

  Ta nhận thấy: 2 chiều
  dài của hình chữ nhật ABMN và 2 chiều dài của hình chữ nhật MNDC bằng 4 cạnh của
  hình vuông ABCD.

  2 chiều rộng của hình
  chữ nhật ABMN + 2 chiều rộng của hình chữ nhật NMCD = 2 cạnh của hình vuông.

  Vậy, tổng c

  Bạn cần đăng nhập để xem được nội dung này!

  Đăng nhập
  Đăng ký

  vôngBCD
  l:90
  :615 )a h ấ 2 hềudàicủnhữhậ M 2chiề iủa hìhhữnậ bng 4 c củn uôngABD2i rộg củanhật ABM 2 ềurộng c h hữnậ NMD= nh ủ hìvug.
  ổn hu i 2hnà:
  4 (ạn ìn vôg)
  ìhu Aà
  = (dm

  • Biết ABCD la hình vuông ABMN và MNCD là hai hình chữ nhật

Các bài liên quan

Xem thêm:  Top 1 chuoxi cửa hàng jmart Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2022

<!–
{#foreach $T as comment}
<li id=”comment_{$T.comment.Id}”>
<div class=”comment2-content” id=”commentContent_{$T.comment.Id}”>
<div class=”comment3″>
<img src=”https://boxhoidap.com/{$T.comment.UserPhoto}” alt=””>
<div class=”comment4 comment-content”>
<p class=”bold”>{$T.comment.UserFullName}</p>
<p id=”replyContent”>{htmlDecode($T.comment.Content)}</p>
</div>
</div>
</div>
<div class=”comment-content” id=”commentContentEdit_{$T.comment.Id}” style=”display:none”></div>
<span id=”btnEdit_{$T.comment.Id}”>
<button class=”bt-close” id=”btnCancelEditComment” onclick=”cancelComment({$T.comment.Id})” style=”display: none;”>Hủy</button>
<button id=”btnSaveComment” onclick=”saveComment({$T.comment.Id})” style=”display: none”>Lưu</button>
</span>
<div class=”comment_a”>
<a href=”javascript:showReply({$T.comment.Id},’Comment’,’#comment_reply_{$T.comment.Id}’,true)”>Trả lời ({$T.comment.ReplyCount})</a>
{#if $T.comment.IsOwner}
<a href=”javascript:editComment({$T.comment.Id})”>Sửa</a>
<a href=”javascript:deleteCommentConfirm(‘deleteComment({$T.comment.Id})’)”>Xóa</a>
{#/if}
</div>
<div class=”comment5 comment5b” id=”comment_reply_{$T.comment.Id}”></div>
</li>
{#/for}
–>

<!–
{#foreach $T as comment}
<li id=”reply_{$T.comment.Id}” style=”text-align: left”>
<div class=”comment2-content”>
<div class=”comment3″>
<img src=”https://boxhoidap.com/{$T.comment.UserPhoto}” alt=””>
<div class=”comment4″>
<p class=”bold”>{$T.comment.UserFullName}</p>
<p>{htmlDecode($T.comment.Content)}</p>
</div>
</div>
</div>
</li>
{#/for}
–>

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts