Bảng kiểm điểm cá nhân mẫu 02

Download mẫu bản kiểm điểm cá nhân cán bộ đảng viên (Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2018) file word chuẩn, nhằm kiểm điểm và đánh giá các cán bộ vi phạm.

– Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 03/2013/TT-LLTP) /
Đơn xin xác nhận tạm trú mẫu chuẩn file word 2021

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Bảng kiểm điểm cá nhân mẫu 02

Bản kiểm điểm cá nhân là được ban bố nhằm tổng kết, nhận xét lại trong năm ngoái những điều đảng viên đã có được và chưa có được từ đó phơi bày ra hướng cải thiện và chiến lược vận hành cho thời gian tới tốt hơn. Sau đây
Danhbavieclam.vn
sẽ giới thiệu mẫu bản kiểm điểm cá nhân – mẫu 02 và hướng dẫn lối viết cụ thể để những người tìm hiểu nhằm hoàn thiện bản kiểm điểm của bản thân trình bày toàn bộ thông tin.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2021 mẫu 02

Kiểm điểm đảng viên

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

  • Bản tự kiểm điểm cá nhân trong tổ chức bị sai phạm
Bảng kiểm điểm cá nhân mẫu 02

Bản kiểm điểm cá nhân cán bộ đảng viên trang 1

Bảng kiểm điểm cá nhân mẫu 02

Bản kiểm điểm cá nhân cán bộ đảng viên trang 2

Xem thêm:  Đại hội lần thứ xvii đảng bộ công an tỉnh lào cai (nhiệm kỳ 2015 – 2022) diễn ra khi nào?

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị
quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa
phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo,
quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Xem thêm:  Dự án mẫu tham khảo

+ Liên hệ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân theo phụ lục (đính kèm).

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.
+ Kết quả thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

* Đối với đảng viên là
công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

Xem thêm:  Nhóm thanh niên cởi trần trên tàu điện de quảng cáo sản phẩm bị yêu cầu xuống tàu

– Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân
trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

– Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán
bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

XEM THÊM:

  • Bản kiểm điểm cá nhân học sinh
  • Bản tự kiểm điểm cá nhân
    dùng trong doanh nghiệp
  • Bản kiểm điểm cá nhân cán bộ đảng viên (Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2018)
  • Bản tự kiểm điểm cá nhân trong tổ chức bị sai phạm

Bản tự kiểm điểm có điểm chung là giúp cho người vi phạm trong mỗi trường hợp họ sẽ nhìn nhận ra sai phạm của mình và sẽ khắc phục hoặc hạn chế vi phạm vào các lần sau. Hy vọng bài viết của Danhbavieclam.vn sẽ giúp các bạn thực hiện mẫu bản kiểm điểm cá nhân của mình một cách chính xác nhất.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts