Anh 7 unit 4 looking back

1. Match the words in column A with the ones in column B. (Nối các từ trong cột A với các từ trong cột B.)

1.         opera

2.         painting

3.         cinema

4.         instrument

5.         photographer

a.         musician

b.         film

c.         artist

d.         camera

e.         singer

2. Put a word from the box in each gap to complete the passage.(Đặt một từ trong khung vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.)

Glastonbury is the largest performing arts festival in the world. It is organised every year in the village of Pilton, near Glastonbury, Somerset, England. It is well-known for its contemporary (1)______. It’s also known for dance, comedy, theatre, circus, and other performing (2)_______ too.

The first festival was held in the 1970s. Since then, it has taken place almost every year and has grown in size. Different (3) _____ are arranged for the performances. The festival takes place for three or four days in the open air. All kinds of people from all over the world (4) ____ to the Glastonbury festival. It is now attended by about 150,000 people. The festival has also produced (5) _____  and albums.

1. music

2. arts

3. stages

4. go

5. films

Hướng dẫn dịch

Glastonbury là lễ hội trình diễn nghệ thuật lớn nhất thế giới. Nó được tổ chức hàng năm tại ngôi làng Pilton, gần Glastonbury, Somerset, Anh. Nó nổi tiếng về âm nhạc đương đại. Nó cũng nổi tiếng về nhảy, hài kịch, kịch, xiếc và các loại hình trình diễn nghệ thuật khác.

Lễ hội dầu tiên được tổ chức vào thập niên 1970. Kể từ đó, nó được tổ chức hàng năm và lớn hơn về quy mô. Những sân khấu khác được sắp xếp cho các màn trình diễn. Lễ hội kéo dài ba hoặc bốn ngày ở ngoài trời. Tất cả mọi người tiên khắp thế giới đều đến lễ hội Glastonbury. Bây giờ lễ hội tiếp đón khoảng 150.000 người tham dự. Lễ hội cũng sản xuất ra các bộ phim và các album ca nhạc.

Grammar

3. Put the words/ phrases from the box in the gaps to complete the sentences.(Đặt các từ/ cụm từ trong bảng vào chỗ trống đế hoàn thành câu.)

1. You can see many interesting portraits in that _____.

2. My friend is very good at drawing things, but I am not as _____ as he is.

Xem thêm  Số 29 nghĩa là gì

3. _____ usually have more than one actor.

4. I love to watch music _____ , not on TV.

5. Do you know that the most ______ song in the world is Happy Birthday?

1. art gallery

2. Artistic

3. films

4. in person

5. sung

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có thể xem nhiều bức chân dung thú vị trong triển lãm nghệ thuật đó.

2. Bạn tôi vẽ đồ vật rất giỏi, nhưng tôi không có óc thẩm mỹ như anh ấy.

3. Các bộ phim thường có hơn một diễn viên.

4. Tôi thích xem ca nhạc trực tiếp, không phải trên TV.

5. Bạn có biết bài hát được hát nhiều nhất trên thế giới là bài Happy Birthday không?

4. Rewrite these sentences, using the words in brackets.(Viết lại các câu sau, sử dụng các từ trong ngoặc.)

  1. The painting is bigger than the photograph. (not as … as)

– The photograph is not as big as the painting.

  1. This painting is more expensive than my painting. (not as … as)

– My paintings isn’t as expensive as this painting.

  1. This picture is the same as the picture in our room. (not different from)

– This picture isn’t different from the picture in our room.

  1. This film is more interesting than the one we saw last week. (not as … as)

– The film we saw last week isn’t as interesting as this one.

  1. The journey was shorter than we thought at first. (not as … as)

– The journey was not as long as we thought at first.

5. Complete the following sentences, using “too” or “either”(Hoàn thành câu, sử dụng “too” hoặc “either”.)

1. Teenagers in Korea listen to K-pop, and those in Viet Nam do ______ .

2. These photos are not clear, and those aren’t _______.

3. I never watch horror films and my brother doesn’t ______.

4. Peter studies music at school, and Alice does ______.

5. Duong is interested in reading books, and Chau is ________.

1. too

2. either

3. either

4. too

5. too

Hướng dẫn dịch

1. Những thiếu niên ở Hàn Quốc nghe K-pop, và những thiếu niên ở Việt Nam cũng vậy.

2. Những bức hình này không rõ, và những bức hình kia cũng không rõ.

3. Tôi không bao giờ xem phim kinh dị và em trai tôi cũng không.

4. Peter học nhạc ở trường và Alice cũng vậy.

Xem thêm  Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây

5. Dương thích đọc sách và Châu cũng vậy.

Communication

6. Match the questions 1-6 with the answers A-F.(Nối các câu hỏi từ 1-6 với các câu trả lời từ A – F.)

1.         What kind of painting is it?

2.         Who is in it?

3.         Is traditional painting your thing?

4.         What is your favourite kind of music?

5.         Who are your favourite singers?

6.         Do you like opera?

A.         The actors and actresses.

B.         It’s a portrait.

C.        Rock and roll.

D.        The Carpenters.

E.         Yes, it is.

F.         No, not much.

1. B

2. A

3. E

4. C

5. D

6. F

Hướng dẫn dịch

Finished! Now I can …

✓✓

✓✓✓

Nói về âm nhạc và nghệ thuật

Sử dụng cấu trúc (not) as … as, the same as, different from để so sánh các người và các vật

Sử dụng too, either

Viết một thư mời theo phong cách thân mật

Xem toàn bộ Soạn Anh 7 mới : Unit 4. Music and arts

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 4 Looking Back sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng chuẩn bị bài để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7.

Looking back (phần 1 → 6 trang 46 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Match the words in column A with the ones in column B. (Nối các từ trong cột A với các từ trong cột B.)

2. Put a word from the box in each gap to complete the passage. (Đặt một từ trong khung vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.)

1. music 2. arts 3. stages 4. go 5. films

Hướng dẫn dịch

Glastonbury là lễ hội trình diễn nghệ thuật lớn nhất thế giới. Nó được tổ chức hàng năm tại ngôi làng Pilton, gần Glastonbury, Somerset, Anh. Nó nổi tiếng về âm nhạc đương đại. Nó cũng nổi tiếng về nhảy, hài kịch, kịch, xiếc và các loại hình trình diễn nghệ thuật khác.

Lễ hội dầu tiên được tổ chức vào thập niên 1970. Kể từ đó, nó được tổ chức hàng năm và lớn hơn về quy mô. Những sân khấu khác được sắp xếp cho các màn trình diễn. Lễ hội kéo dài ba hoặc bốn ngày ở ngoài trời. Tất cả mọi người tiên khắp thế giới đều đến lễ hội Glastonbury. Bây giờ lễ hội tiếp đón khoảng 150.000 người tham dự. Lễ hội cũng sản xuất ra các bộ phim và các album ca nhạc.

Xem thêm  Vì sao mất máu thì huyết áp giảm

Grammar

3. Put the words/ phrases from the box in the gaps to complete the sentences. (Đặt các từ/ cụm từ trong bảng vào chỗ trống đế hoàn thành câu.)

1. art gallery 2. Artistic 3. films 4. in person 5. sung

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có thể xem nhiều bức chân dung thú vị trong triển lãm nghệ thuật đó.

2. Bạn tôi vẽ đồ vật rất giỏi, nhưng tôi không có óc thẩm mỹ như anh ấy.

3. Các bộ phim thường có hơn một diễn viên.

4. Tôi thích xem ca nhạc trực tiếp, không phải trên ti vi.

5. Bạn có biết bài hát được hát nhiều nhất trên thế giới là bài Happy Birthday không?

4. Rewrite these sentences, using the words in brackets. (Viết lại các câu sau, sử dụng các từ trong ngoặc.)

1. The photograph is not as big as the painting.

2. My paintings isn’t as expensive as this painting.

3. This picture isn’t different from the picture in our room.

4. The film we saw last week isn’t as interesting as this one.

5. The journey was not as long as we thought at first.

5. Complete the following sentences, using “too” or “either” (Hoàn thành câu, sử dụng “too” hoặc “eítoer”.)

1. too 2. either 3. either 4. too 5. too

Hướng dẫn dịch

1. Những thiếu niên ở Hàn Quốc nghe K-pop, và những thiếu niên ở Việt Nam cũng vậy.

2. Những bức hình này không rõ, và những bức hình kia cũng không rõ.

3. Tôi không bao giờ xem phim kinh dị và em trai tôi cũng không.

4. Peter học nhạc ở trường và Alice cũng vậy.

5. Dương thích đọc sách và Châu cũng vậy.

Communication

6. Match the questions 1-6 with the answers A-F. (Nối các câu hỏi từ 1-6 với các câu trả lời từ A – F.)

Hướng dẫn dịch

Finished! Now I can … ✓✓ ✓✓✓
Nói về âm nhạc và nghệ thuật
Sử dụng cấu trúc (not) as … as, the same as, diferentfrom dể so sánh các người và các vật
Sử dụng too, either
Viết một thư mời theo phong cách thân mật

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.